0312 316 0 437 (GES)
Yasal Mevzuatlar

5188 NOLU

KANUN

ÖZEL GÜVENLİK

YÖNETMELİĞİ

24.12.2010    2010/83     Jammer Cihazlarının Kullanımı Hakkında
26.09.2009    2009/70    Özel Güvenlik Yenileme Eğitimleri konulu Bakanlık Genelgesi
16.06.2009    2009/53   Özel Güvenlik Yenileme Eğitimleri (bazı hükümleri mülga)
22.05.2006   2006/47   5188 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Güvenlik Şirketi / Şubesi Denetleme Formu
22.05.2006   2006/47   
Özel Güvenlik Şirketleri, Eğitim Kurumları ve Birimlerinin Denetlenmesinde Gözetilecek Esaslar
08.11.2005   2005/117   2005/42 No’lu Genelgede Değişiklik Yapılması
27.04.2005   2005/32    5188 Sayılı Kanun Kapsamında Güvenlik Soruşturmaları
19.04.2005   2005/42    5188 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde Gözetilecek Esaslar

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Genel Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

Ges Group (“GES” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

 • Kişisel verileriniz, GES tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir. Bu kapsamda;

 

 • Şirket binamızı ziyaret etmeniz halinde kimlik veriniz, fiziksel mekân güvenliği veriniz, araç plakanız fiziksel mekân güvenliğinin temini,

 

 • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde sistem güvenliği veriniz 5651 sayılı kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması

 

amaçları ile sınırlı olarak işlenebilecektir.

 

Bu hususlara ek olarak;

 

Hizmet verdiğimiz şirket veya tedarikçi şirketlerimizin çalışanı olmanız halinde,

 

Kimlik veriniz, iletişim veriniz, mesleki deneyim veriniz, finansal veriniz, imza sirküleri üzerindeki verileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetiminin sağlanması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve taleplerin karşılanması, Şirket inceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bilgi ve veri güvenliğinin temini, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, ilgili mevzuata ve Şirket politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, bankalara, Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı ajanslara, avukatlara, tedarikçilere vb. işbirliği içinde bulunulan firmalar ile kullanılan sistemleri bünyesinde bulundurması sebebiyle Ges Group bünyesinde bulunan grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca doğrudan veya internet sitemiz, elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar, faturalar ile kamera kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.

 

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

 

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı bu linkteki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 

 • info@gesgroup.com.tr adresine kimlik teyitinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

 • Şirketimizin gesgroup@hs01.kep.tr posta adresine; veya

 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin gesgroup.com.tr adresine veya

 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi www.gesgroup.com.tr adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.